2019-03-17 11:16

Doroczne Zebranie Członków

W dniu 17 lutego br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze DZCz.

Więcej...

2018-11-29 21:42

ś.p. Tadeusz Książek - członek TPT

Modlitwa za duszę ś.p. Tadeusza w bazylice NSPJ

Więcej...

TPT > Wiadomości > Informujemy

Doroczne Zebranie Członków

2019-03-17 11:16

Protokół

z Dorocznego Zebrania Członków

Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych

im. Ojca Jana Beyzyma

 

 

Dnia 17 lutego 2019 roku, przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, przy udziale 21 członków TPT odbyło się Doroczne Zebranie Członków, podczas którego dokonano wyboru władz Towarzystwa na X kadencję, poddano ocenie dokonania mijającego roku, oraz określono zadania na nadchodzący rok. Zostało ono poprzedzone Mszą św. sprawowaną w kaplicy akademickiej w intencji chorych na trąd oraz zmarłych członków i współpracowników Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych im. Ojca Jana Beyzyma.

 

 1. Rozpoczęcie

 

Po otwarciu DZCz przez przewodniczącą TPT Elżbietę Jastrzębską oraz przekazaniu informacji o zrealizowaniu statutowego obowiązku zawiadomienia członków TPT o terminie i programie DZCz, uczestnicy przystąpili do realizacji porządku obrad – wybrano przewodniczącego i sekretarza DZCz. W głosowaniu jawnym przewodniczącym DZCz został wybrany jednogłośnie Janusz Kawecki, także w głosowaniu jawnym sekretarzem DZCz została wybrana jednogłośnie Marta Gollinger-Tarajko. Prowadzący DZCz odczytał program zebrania, który uczestniczący w DZCz przyjęli jednomyślnie.

 

Przyjęty porządek dalszej części obrad:

 

1.     Stwierdzenie ważności obrad.

2.     Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej w 2018 r.

3.     Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej w 2018 r.

4.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Towarzystwa za 2018 r.

5.     Dyskusja nad sprawozdaniami

6.     Przyjęcie protokołu z DZCz w 2018 r.

7.     Przyjęcie uchwał na temat:

a.     przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2018 r.

b.     przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.

c.     udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 r.

8.     Wybory władz Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych na X kadencję.

9.     Przyjęcie programu działan na 2019 rok.

10.   Wolne wnioski.

11.  Zakończenie DZCz.

 

Ad 1. Stwierdzenie ważności zebrania

 Obecnych w DZCz: 21 osób (wg listy obecności). Oznacza to, iż spełnione są obydwa wymagania odnośnie ważności obrad (zgodne ze statutem powiadomienie członków i obecność co najmniej 10 osób na posiedzeniu). Podejmowane uchwały będą ważne.

 

Ad 2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPT (przedstawiła przewodnicząca

              Zarządu – Elżbieta Jastrzębska)

            Przedstawiająca przypomniała, że poprzednie zebranie odbyło się w marcu 2018 r. Nadal TPT jest organizacją pożytku publicznego.

Obecny Zarząd TPT (zgodnie ze zobowiązaniami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego) działa od lutego 2016 r. w składzie: przewodnicząca – Elżbieta Jastrzębska, zastępca  przewodniczącej – Kazimiera Solińska, sekretarz – Elżbieta Suska, skarbnik – Bożena Kawecka, zastępca skarbnika – Elżbieta Dąbrowska, członkowie zarządu  – Teresa Gwóźdź, Stefan Weigel-Milleret. Towarzystwo liczy obecnie 31 członków.

TPT działa w dwóch obszarach: uwrażliwienia na potrzeby chorych na trąd oraz matrialnego wspomagania ośrodków w Maranie i Jeevodaya.

 

            Najważniejsze obszary działania  TPT  w  2018  roku (tekst sprawozdania Zarządu w

 aktach TPT oraz na stronie internetowej TPT (www.tpt.jezuici.pl) i w bazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – (www.pozytek.gov)):

Ø  Światowy  Dzień  Trędowatych (ostatnia niedziela stycznia 2018 r.),

Ø  Msza św. w rocznicę śmierci Ojca Jana Beyzyma  i udział w niej członków TPT  – 15.10.2018.

Ø  Informacje o trądzie i chorych na trąd poprzez plakaty i foldery.

Ø  Publikacje w mediach elektronicznych, prasie, Radio Maryja (organizatorzy: Elżbieta Jastrzębska, o. Zygfryd Kot, Marta Gollinger-Tarajko).

Ø  Opracowanie i rozpowszechnienie „Myśli na Wielki Post” (przygotowała Maria Stachura - Dereń).

Ø  Przesłanie podziękowań i potwierdzeń wpłat dla darczyńców (prowadzenie ewidencji: Bożena Kawecka i Elżbieta Dąbrowska).

Ø  Kraków – spotkania formacyjne (trzecia niedziela każdego miesiąca). Wiadomości o Maranie i Jeevodaya zaczerpnięte z korespondencji z tymi ośrodkami, z sekretariatu misyjnego Jeevodaya oraz internetu (Elżbieta Jastrzębska).

Ø  Peregrynacja relikwii Ojca Jana Beyzyma w rodzinach członków TPT.

Ø  Archiwum środków audiowizualnych (prowadzenie: Stefan Weigel-Milleret).

Ø  Kontakty korespondencyjne z Maraną (Siostra Sabine; tłumaczenia Jadwiga Staromiejska) i z Jeevodaya (dr Helena Pyz).

Ø  Korzystanie z informacji z ILEP-u poprzez przesyłany biuletyn „Elimination of leprosy”  i Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya w Warszawie.

Ø  Strona internetowa TPT: www.tpt.jezuici.pl  (prowadzenie: przewodnicząca)

 

 Ad 3. Sprawozdanie z działalności finansowej (przedstawiła skarbnik Zarządu: Bożena Kawecka)

            TPT nadal nie prowadzi  działalności gospodarczej.  Wpłaty będące ofiarami darczyńców

 przekazywane na konto TPT. Po uzyskaniu przez TPT uprawnień organizacji  pożytku publicznego, nie jest już wymagana zgoda NBP na kupno dewiz przekazywanych do leprozoriów. Towarzystwo nie posiada nieruchomości, nie zaciąga pożyczek, nie ma etatowych pracowników. Dotychczas nie było zewnętrznej kontroli, jedynie wewnętrzna przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną.

 

W 2017 r. najważniejsze informacje ze sprawozdania finansowego są następujące:

Przychody:

Bilans otwarcia -   2018                                                                  11.458,66 zł

Ofiary od darczyńców w ciągu 2018 roku                                      75.003,59 zł

Razem                                                                                             86.462,25 zł

 

Wydatki obejmują koszty administracyjne i zakup dewiz: 

koszty administracyjne                                                                                

- wysyłki korespondencji (znaczki, koperty)

- powielanie listów do współpracujących z TPT                         

- opłaty bankowe za zakup dewiz                                                1.293,90

             zakup dewiz w 2018 r.:      16.800 USD        

co stanowi równowartość w złotych                                         63.520,08zł

Wydatki łącznie                                                                        64.813,98zł

 

Stan kasy na koniec 2018 r.                                                           719,25 zł

Stan rachunku bankowego na koniec 2018 r.                           20.929,02 zł

                                                           Razem                             21.648,27 zł

 

Kwota ta w całości zwiększa przychody 2019 r. z przeznaczeniem na cele statutowe Towarzystwa.

 

Ad 4.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (przedstawił przewodniczący Komisji: Jan Franaszek)

 Skład komisji: Jan Franaszek – przewodniczący Komisji, Wojciech Kosiński – zastępca przewodniczącego Komisji, Maria Stachura-Dereń – sekretarz Komisji.

Komisja przeprowadziła kontrolę i ocenę działalności Towarzystwa za okres 2018r. ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej gospodarki  finansowej.

Komisja potwierdziła prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków, jakie pociąga za sobą status organizacji pożytku publicznego i obowiązujące prawo. Komisja pozytywnie oceniła działalność statutową, merytoryczną i finansową. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i zastrzeżeń do protokołu z ubiegłorocznego DZCz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej znajduje się w aktach Towarzystwa. Zastępca przewodniczącego Komisji zakończył sprawozdanie wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018, czyli za drugi rok IX kadencji.

  

Ad 5.  Dyskusja nad sprawozdaniami

- Elżbieta Jastrzębska przypomniała o udziale kilku członków TPT w uroczystej eucharystii w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w rocznicę beatyfikacji bł. Ojca Jana Beyzyma.

- Janusz Kawecki zauważył brak umocnienia TPT przez nowych członków i duże zaangażowanie przede wszystkim zarządu.

- Janusz Kawecki zarekomendował przyjęcie sprawozdania.

  

    Ad.6 Przyjęcie protokołu z DZCz w 2018

 

            Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

  Ad 7.  Przyjęcie uchwał

 

Uchwała 1  dotycząca przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2018 r.

 „Doroczne Zebranie Członków obradujące w dniu 17 lutego 2019 r. na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd, oceny przedstawionej przez Komisję Rewizyjną oraz wypowiedzi w dyskusji przyjmuje sprawozdanie Zarządu za 2018 r.”

          

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia uchwały: głosowało 21 osób, za  przyjęciem uchwały głosowało: 21 osób.

 

Uchwała 2  dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego:

 „Doroczne Zebranie Członków obradujące w dniu 17 lutego 2019 r. na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd i ocenionych przez Komisję Rewizyjną zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa za rok 2018, w którym w bilansie po stronie aktywów i pasywów występuje kwota  21.648,27 zł, a wynik finansowy wyniósł 21.648,27 zł, który w całości zwiększył przychody roku 2019 z przeznaczeniem na cele statutowe Towarzystwa”.  

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia uchwały: głosowało 21 osób,  za przyjęciem uchwały głosowało 21 osób.

 

Uchwała 3  dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi za okres VIII kadencji:  

 „Doroczne Zebranie Członków obradujące w dniu 17 lutego 2019 r. na podstawie przedstawionych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną informacji o działalności Towarzystwa postanawia udzielić absolutorium Zarządowi za okres IX kadencji tzn. lata 2016-2018”.

 

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia uchwały: głosowało 21 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 21 osób.

 

Zestawiono na podstawie Protokołu z Dorocznego Zebrania Członków TPT w dniu 17 lutego 2019

 

                                                           Przewodniczący DZCz:……………………………...

                                                                                              Janusz Kawecki

 

                                                                                             

Ad 9.  Wybory władz Towarzystwa na X kadencję

 

 • W wyborach do władz uczestniczyło 20 członków TPT ( 1 osoba, po usprawiedliwieniu, opuściła zebranie).
 • Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Marian Gwóźdź, StefanWeigel-Milleret.
 • Zgłoszono kandydatów na przewodniczącego TPT: Elżbieta Jastrzębska (wyraziła zgodę na kandydowanie), Elżbieta Dąbrowska (nie wyraziła zgody na kandydowanie). Po przeprowadzeniu wyborów tajnych przez 20 członków uzyskano wynik 20 głosów na „tak” wybierając Elżbietę Jastrzębską na przewodnicząca TPT.
 • Zgłoszona kandydatura  Kazimiery Solińskiej na zastępcę przewodniczącego TPT została przez 20 głosujących tajnie przyjęta jednogłośnie.
 • Na sekretarza TPT zgłoszona Elżbieta Suska (po pisemnej zgodzie na kandydowanie) została przez głosujących 20 członków wybrana jednogłośnie.
 • Bożena Kawecka wybrana jednogłośnie przez 20 członków na skarbnika TPT.
 • Elżbieta Dąbrowska wybrana jednogłośnie przez 20 członków na zastępcę skarbnika TPT.
 • Na członków zarządu zgłoszono następujących kandydatów: Teresę Gwóźdź, Barbarę Radoń, Elżbietę Jurzecką (nie wyraziła zgody na kandydowanie), Ewę Kosińską (nie wyraziła zgody na kandydowanie). W głosowaniu tajnym wybrano Teresę Góźdź ( 20 głosów na „tak”), oraz Barbarę Radoń ( 19 głosów na „tak”).
 • Do Komisji Rewizyjnej TPT, na przewodniczącego zgłoszono następujących kandydatów: Wojciecha Kosińskiego  ( nie wyraził zgody na kandydowanie), Jana Franaszka ( wyraził zgodę), Teresę Książek (nie wyraziła zgody).

Jan Franaszek został wybrany 20 głosami na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej TPT.

 • Wojciech Kosiński został wybrany 20 głosami na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej TPT.
 • Maria Stachura-Dereń (zgoda na piśmie) 20 głosami została wybrana na sekretarza Komisji rewizyjnej TPT.

Na tym zakończono wybory do władz Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych X kadencji. Wybranym złożono gratulacje.

 

Ad.10. Przyjęcie programu działania TPT w roku 2019

W dyskusji podkreślono następujace tematy oraz deklarowano podjęcie wykonania tych zadań:

            Janusz Kawecki

 • Zaproponował zmianę adresu korespondencyjnego TPT: z dotychczasowego przy ul. Zaskale 1 w Przegorzałach, na adres bazyliki NSJ przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania sekretarza TPT, Elżbiety Suskiej.
 • Propozycja zaproszenia na zebranie TPT organizatorów budowy wioski dla trędowatych na Madagaskarze.

Kazimiera Solińska

 • Propozycja zaproszenia na kolejne zebranie TPT pani doktor dermatolog ze Szpitala im. S. Żeromskiego, która wróciła z Afryki, wizytując wioski trędowatych.

Elżbieta Jastrzębska

Zaproponowała członkom TPT następujące zadania:

 • kontynuować udział relikwii bł. ojca Jana Beyzyma w procesji na Skałkę („procesja relikwii”)
 • brać liczniejszy udział w liturgicznej uroczystości Patrona TPT – 12 października
 • wziąć na siebie zadanie pokazania Towarzystwa na zewnątrz, np. w parafiach
 • odjąć regularną modlitwę w intencji darczyńców
 • kontynuować działalność charytatywną określoną statutem.

Powyższe zadania obecni zakaceptowali jako program na 2019 r.

 

 Ad 10.  Wolne wnioski

 Elżbieta Dylowicz

 Opowiedziała członkom zebrania o spotkaniach informacyjnych, które odbyła w dwóch szkołach podstawowych prowadzonych przez siostry zakonne, z dziećmi i ich nauczycielami, nt. chorych na trąd i działalności TPT. Takie inicjatywy wpisują się w idywidualne działania członków TPT informowania wiernych o potrzebach tych nieszczęśliwych osób i możliwości udzielenia im pomocy poprzez modlitwę i finansowe wsparcie. 

 

Ad 11.  Zakończenie DZCz

 W ostatnim punkcie obrad przewodnicząca TPT podziękowała prowadzącemu obrady za sprawne zrealizowanie programu obrad, a wszystkim zebranym za rzeczowe i merytoryczne wypowiedzi.

Na tym DZCz TPT zostało zakończone.

 

 

Protokół sporządziła                                                                         Przewodniczący DZCz

 

……………………………….                                                         ………………………….

Marta Gollinger-Tarajko                                                                  Janusz Kawecki                                                              

 

Wróć